Kontakt
JUDr. Olga Adamíra Čepelová, Ph.D.
notářka v Hradci Králové
e-mail: info@notarkavhradci.cz
tel.: 495 425 138
tel.: 605 877 828

Adresa kanceláře
Buzulucká 431/2 - Slezské Předměstí
50003 Hradec Králové
Mapa adresy kanceláře

Úřední hodiny
Po8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
Út8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
St8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
Čt8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00
8:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00

Czech Point

Odměna notáře

Přejete-li si zjistit přesnou výši odměny za Vámi požadovaný právní jednání, prosím neváhejte kontaktovat s tímto dotazem naši kancelář, rádi Vám tuto informaci poskytneme jak telefonicky, tak i e-mailem.

Odměna notáře je striktně regulována vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 196/2001 Sb. – notářský tarif (ke stažení níže). Žádný notář není oprávněn měnit výši své odměny mimo dikci této vyhlášky a nemá ani možnost odměnu nepožadovat. Výše a způsob určení této odměny za vykonanou notářskou činnost jsou určené pevnou částkou nebo procentuálně z tarifní hodnoty. Tyto pravidla jsou nastavena proto, aby nedocházelo ke konkurenci mezi jednotlivými notáři a notář jako nestátní subjekt si zachoval svou nezávislost a nestrannost.

Ceny nejběžnějších úkonů notáře

ověření jednoho podpisu v kanceláři notářky70,- Kč + DPH
ověření kopie s originálem - jedna strana listiny30,- Kč + DPH
výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví)*100,- Kč + DPH
výpis z obchodního rejstříku*50,- Kč + DPH
výpis z evidence Rejstříku trestů*100,- Kč + DPH
výpis ze živnostenského rejstříku*50,- Kč + DPH
výpis z insolvenčního rejstříku*50,- Kč + DPH
výpis z bodového hodnocení Centrálního reg. řidičů*50,- Kč + DPH
autorizovaná konverze dokumentu - každá i započatá strana30,- Kč + DPH

* - bez ohledu na počet stran výpisu
 • Konkrétní příklady cen za sepis notářských zápisů včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu:
  • o závěti, dovětku, povolání správce pozůstalosti nebo o prohlášení o vydědění – 1.500,- Kč (1.815,- Kč vč. DPH)
   + 450,- Kč náklady za zápis listiny do Evidence právních jednání pro případ smrti a vydání opisu o zaevidování
  • o prohlášení toho, kdo je v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, o tom, kým mají být spravovány jeho záležitosti nebo o tom, kdo se má stát jeho opatrovníkem – 500,- Kč (605,- Kč vč. DPH)
   + 100,- Kč za zápis do Seznamu prohlášení o určení opatrovníka nebo za provedení změny zápisu
  • o prohlášení toho, kdo je v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat, o tom, jakým způsobem mají být spravovány jeho záležitosti – 1.500,- Kč (1.815,- Kč vč. DPH)
  • o odvolání právních jednání výše uvedených – 500,- Kč (605,- Kč vč. DPH)
  • o plné moci – 1.000,- Kč (1.210,- Kč vč. DPH)
  • Modifikace společného jmění manželů: - zde je tarifní hodnotou konkrétní majetek, o který se společné jmění manželů zužuje nebo rozšiřuje, pokud lze jeho hodnotu určit, tj. např.:
  • a) při sepisu obecné předmanželské smlouvy nebo obecného zúžení společného jmění manželů do budoucna bez uvedení konkrétního majetku odměna notáře činí 5.000,- Kč (6.050,- Kč vč. DPH)
   b)při zúžení nebo rozšíření společného jmění manželů do budoucna, pak tarifní hodnotou je cena konkrétního majetku, tj. např.:
   • je-li hodnota majetku 500.000,- Kč, pak odměna notáře je 3.400,00 Kč (4.114,- Kč vč. DPH),
    v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného seznamu, tj. například do katastru nemovitostí, pak vždy nejméně 2.000,- Kč (2.420,- Kč vč. DPH)
   • je-li hodnota majetku 1.000.000,- Kč, pak odměna notáře je 4.900,00 Kč (5.929,00 Kč vč. DPH),
   • je-li hodnota majetku 3.000.000,00 Kč, pak odměna notáře je 7.900,00 Kč (9.559,00 Kč vč. DPH).

   K odměně notáře je třeba připočíst náhradu notářské komoře za zápis do evidence listin o manželském majetkovém režimu ve výši 200,00 Kč.

   Má-li být smlouva zapsána též do veřejného seznamu listin o manželském majetkovém režimu ještě dalších 400,00 Kč.

  • Darovací smlouva
  • - zde se odměna notáře vypočítává z hodnoty daru, tedy např.:
   • je-li hodnota daru 200.000,- Kč, pak odměna notáře je 1.600,00 Kč, (1.936 vč. DPH),
    v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného seznamu, tj. například do katastru nemovitostí, pak vždy nejméně 2.000,- Kč (2.420,- Kč vč. DPH)
   • je-li hodnota daru 2.000.000,- Kč, pak odměna notáře je 6.400,00 Kč (7.744,00 Kč vč. DPH),
   • je-li hodnota daru 6.000.000,00 Kč, pak odměna notáře je 10.900,00 Kč (13.189,00 Kč vč. DPH).
  • Kupní smlouva
  • - zde se odměna notáře vypočítává z kupní ceny, tedy např.:
   • kupní cena je 1.000.000,- Kč, pak odměna notáře je 6.540,- Kč (7.914,- Kč vč. DPH),
    v případě notářského zápisu, který je podkladem pro zápis do veřejného seznamu, tj. například do katastru nemovitostí, pak vždy nejméně 2.000,- Kč (2.420,- Kč vč. DPH)
   • kupní cena je 2.000.000,- Kč, pak odměna notáře je 8.540,- Kč (10.334,00 Kč vč. DPH),
   • kupní ceně 6.000.000,00 Kč bude odměna notáře 14.540,00 Kč (17.594,00 Kč vč. DPH).
  • Úschova peněz
  • - zde je tarifní hodnotou výše částky v úschově.
   V případě, že notář přijímá peníze do úschovy v souvislosti s notářským zápisem o právním jednání, který sám sepisoval, pak se odměna za notářskou úschovu snižuje na jednu desetinu, tedy např.:
   • při úschově částky 1.000.000,- Kč, činí odměna notáře 5.600,- Kč (6.776,- Kč vč. DPH), resp. 560,- Kč u úschovy v souvislosti s notářským zápisem – například s kupní smlouvou, nejméně však 1.000,- Kč (1.210,- Kč vč. DPH)
   • při úschově částky 2.000.000,- Kč, činí odměna notáře 7.600,- Kč (9.196,- vč. DPH), resp. 760,- Kč u úschovy v souvislosti s notářským zápisem – například s kupní smlouvou, nejméně však 1.000,- Kč (1.210,- Kč vč. DPH)
   • při úschově částky 6.000.000,- Kč, činí odměna notáře 15.600,- Kč, (18.876,- Kč vč. DPH) resp. 1.560,- Kč u úschovy v souvislosti s notářským zápisem – například s kupní smlouvou.
  • Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
  • - zde je tarifní hodnotou hodnota plnění (výše peněžitého plnění) k jehož přímé vykonatelnosti je svolováno, tj. např.:
   • při plnění 100.000,- Kč činí odměna notáře 1.340,- Kč (1.622,- Kč vč. DPH),
   • při plnění 200.000,- Kč činí odměna notáře 2.140,- Kč (2.590,- Kč vč. DPH),
   • při plnění 500.000,- Kč činí odměna notáře 4.540,- Kč (5.494,- Kč vč. DPH).

   Obchodní korporace

  • Založení společnosti
  • - zde se odměna notáře se vypočítává z výše základního kapitálu zakládané společnosti, tj. např.
   • při základním kapitálu od 1,- Kč do 266.600,- Kč činí odměna notáře vždy nejméně 4.000,- Kč (4.840,- Kč vč. DPH),
   • při základním kapitálu 500.000,00 Kč činí odměna notáře 6.800,- Kč (8.228,- Kč vč. DPH),
   • při základním kapitálu 2.000.000,- Kč činí odměna notáře 12.800,- Kč (15.488,- Kč vč. DPH).
  • Notářský zápis o rozhodnutí orgánu právnické osoby, osvědčení průběhů valných hromad - u těchto notářských zápisů nelze ve většině případů tarifní hodnotu určit, pak např.
   • odměna notáře při rozhodnutí jediného společníka či akcionáře činí 4.000,- Kč (4.840,- Kč vč. DPH),
   • odměna notáře při dohodě společníků o změně společenské smlouvy nebo při dohodě akcionářů o změně stanov akciové společnosti činí 4.000,- Kč (4.840,- Kč vč. DPH),
   • odměna notáře při osvědčení valné hromady činí 4.000,- Kč (4.840,- Kč vč. DPH),
   • odměna notáře při rozhodnutí o přeměně právnické osoby činí 10.000,- Kč (12.100,- Kč vč. DPH).
  • Přímý zápis notářem do obchodního rejstříku
  • Notář může provést přímý zápis do veřejného rejstříku, je-li zápis činěn na základě podkladového notářského zápisu, který notář sepsal a pokud byly notáři doloženy všechny skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku.
   • Odměna notáře za přímý zápis činí 300,- Kč (363,- Kč vč. DPH)
   • Mají-li být některé skutečnosti doloženy notáři až po sepsání podkladového notářského zápisu, sepíše notář o doložení těchto skutečností další notářský zápis, odměna za tento notářský zápis činí 1.000,- Kč (1.210,- Kč vč. DPH)
   SOUDNÍ POPLATKY SPOJENÉ S PŘÍMÝM ZÁPISEM
   - notář je povinen před zápisem do rejstříku vybrat soudní poplatek za přímý zápis do veřejného rejstříku, který činí např.:
   • za první zápis osoby do veřejného rejstříku (s výjimkou akciové společnosti nebo spolku) 2.700,- Kč
   • za první zápis akciové společnosti 8.000,00 Kč
   • za zápis změny nebo doplnění 1.000,00 Kč.
  DALŠÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE SEPISEM NOTÁŘSKÉHO ZÁPISU

  Je-li třeba, pro sepisovaný notářský zápis, provést další úkony, jako jsou ověření podpisů, kopií, výpisy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního rejstříku či rejstříku trestů, vyhotovení návrhu na katastr nemovitostí, sepis čestných prohlášení apod. není odměna za tyto úkony součástí odměny notáře a bude účtována zvlášť.

  Má-li být vydán více než jeden stejnopis notářského zápisu, činí odměna notáře 100,- Kč (121,- vč. DPH) za každou započatou stranu stejnopisu.

  Dle § 16 notářského tarifu má notář v souvislosti s prováděním úkonů nárok na paušální náhradu nákladů vynaložených na úhradu telekomunikačních služeb, opisy a fotokopie ve výši 300 Kč a nárok na náhradu jiných hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s prováděním úkonů. Jinými hotovými výdaji jsou zejména soudní a jiné poplatky, poštovné, cestovní výdaje, znalecké posudky a odborná vyjádření, překlady a náhrady nákladů na vložení či získání dat z centrálních informačních systémů.

  ZVÝŠENÍ ODMĚNY
  Notář může dle § 9 vyhlášky odměnu přiměřeně zvýšit nejvýše o 100 % z těchto důvodů:
  • jestliže v úkonu jde o věc složitou nebo obtížnou nebo časově náročnou anebo je-li k jejímu vyřízení nutné použít cizího práva nebo cizího jazyka,
  • u úkonu složeného, nejde-li o osvědčení průběhu valných hromad,
  • jde-li o úkon, který notář provádí na žádost žadatele nebo z nezbytných důvodů v době od 18.00 hodin do 6.00 hodin nebo ve dnech pracovního klidu,
  • jde-li o úkon, který notář provádí na žádost žadatele nebo z nezbytných důvodů mimo svoji kancelář, kromě úkonů, u nichž z povahy věci vyplývá, že se obvykle provádějí mimo kancelář.

  Notářka je plátcem DPH, z tohoto důvodu je nutné ke všem výše uvedeným cenám připočíst 21% DPH.

  Konkrétní odměnu dalších právních úkonů naleznete v notářském tarifu.